Klucz do uczenia się

                         „Nauka jest jak wieża, musisz ją budować krok po kroku”

                                                                                                          Lew Wygotski


   Program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej "Klucz do uczenia się" jest oparty      na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, zwanego „Mozartem psychologii”, Lwa Wygotskiego.      Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego.


Program „Klucz do uczenia się” składa z 12 modułów, z których każdy doskonali jeden fundamentalny aspekt rozwoju procesów poznawczych i umiejętności dziecka. Moduły są od siebie niezależne, co sprawia, że każdy z nich można realizować także, jako odrębny program wspomagający procesy rozwojowe w wybranej sferze.

Większość modułów obejmuje dwa poziomy trudności  w poznawaniu i doświadczaniu świata.
Poziom Gąsienice jest poziomem o mniejszym stopniu trudności, przewidzianym dla dzieci młodszych (orientacyjnie 3–4 letnich). Poziom Motyle przeznaczony jest dla dzieci starszych (orientacyjnie 5-6 letnich).

Nazwa modułu i Symbol literowy:

PROGRAM LITERACKI (PL) 
Sesje/zajęcia rozwijają zamiłowanie dzieci do baśni, pozwalają opanować język, zrozumieć konstrukcję opowiadania. Nauczyciel rozwija wyobraźnię dzieci i wspomaga procesy myślowe. Aby rozwinąć te umiejętności, dzieci używają  symboli przedstawiających postaci z bajek, a następnie przy ich pomocy tworzą modele. Dzięki temu dzieci rozumieją, czym jest opowiadanie i uczą  się układać własne historie. Ten etap pracy przygotowuje dziecko do nabycia umiejętności czytania i pisania jako sposobu szyfrowania i rozszyfrowywania informacji.

KONSTRUKCJE (K) Sesje/zajęcia rozwijają język matematyczny i zachowania celowe. Poprzez wykorzystanie wielu schematów w różnorodnych zadaniach dzieci uczą się, jak patrzeć na przedmioty z różnych perspektyw i myśleć starannie o tym, co muszą zrobić, żeby zbudować daną konstrukcję, zanim przystąpią do jej budowy. Dziecko uzyskuje coraz lepszą orientację w otaczającym świecie, a wyodrębnione właściwości przedmiotów ukierunkowują jego działania. Dziecko zaczyna coraz lepiej  rozumieć otaczającą je przestrzeń, a to jest szczególnie istotne w przypadku trudności w rozumieniu stosunków przestrzennych. 

GRY ROZWIJAJĄCE (GR) Sesje/zajęcia realizowane poprzez zabawy w grupie kształtują dziecięcą wyobraźnię kreatywną, umiejętność odczytywania symboli, umiejętności językowe i komunikatywne, elastyczne myślenie, twórcze rozwiązywanie problemów, samoregulację i poczucie własnej wartości.

 KREATYWNE MODELOWANIE (KM) Sesje/zajęcia pozwalają dzieciom, w ramach wspólnych ćwiczeń, odkryć symetrię i wzory, uczą tworzyć kompozycje artystyczne, odzwierciedlające otaczający świat za pomocą figur geometrycznych. Rozwijają  umiejętności społeczne dzieci, w tym umiejętność współpracy. 

TY - JA – ŚWIAT (TJŚ) Sesje/zajęcia  dostarczają dzieciom możliwości poznania za pomocą symboli modeli wizualnych siebie jako istoty fizycznej, emocjonalnej i społecznej, świata naturalnego i materialnego, wiedzy o istotach żywych i nieożywionych.

PROGRAM BADAWCZY (PB) Podczas sesji/zajęć  aranżowane są sytuacje, w których dzieci  poprzez gry, opowiadania i proste eksperymenty odkrywają ważne koncepcje naukowe: stany materii, różne cechy substancji i ich przemiany. 

WIZUALNO - PRZESTRZENNY  (WP) Sesje/zajęcia rozwijają  u dzieci świadomość przestrzenną i umiejętność odczytywania map, schematów i planów. Kształtują widzenie przedmiotów w przestrzeni z perspektywy własnej i  innych osób za pośrednictwem modeli wizualnych, uczą korzystania z symboli do przedstawienia własnej i cudzej perspektywy.

MATEMATYKA i Logika  (M i L) Sesje/zajęcia pomagają dzieciom odkryć język matematyczny, koncepcję miar, kształtują umiejętność porównywania różnych ilości i jakości przedmiotów, a także umożliwiają badanie  takich relacji jak: więcej, mniej, tyle samo. Wprowadzają pojęcia matematyczne i uczą konkretnych umiejętności matematycznych. Wykorzystanie sesji/zajęć z modułu Matematyka sprawia, że wzrasta samodzielność dzieci w  wykonywaniu różnych czynności, nawet jeśli umiejętności motoryczne są do nich niewystarczające.

RUCH EKSPRESYJNY( RE) Sesje/zajęcia rozwijają u dzieci inteligencję emocjonalną, umiejętność komunikacji niewerbalnej, kreatywność i wyobraźnię kreatywną poprzez ruchy ciała, gesty, mimikę i muzykę.

OD BAZGRANIA DO PISANIA (BP) Sesje/zajęcia rozwijają podstawowe umiejętności dzieci niezbędne do pisania i ekspresji artystycznej. Rozwijają wizję artystyczną, wprowadzają różne narzędzia symboliczne: kompozycję, rym i kolor.

MATEMATYKA SENSORYCZNA 1 i 2 ( M i L) Sesje/zajęcia rozwijają umiejętność analizowania zewnętrznych, wizualnych cech przedmiotów przy pomocy standardów sensorycznych, takich jak: kolor, kształt, rozmiar. Budują podstawy do rozwoju umiejętności poznawczych, rozwinięcie umiejętności analizowania świata, postrzegania wyglądu przedmiotów (kolor, kształt i rozmiar). Te sesje/zajęcia pomagają dzieciom określić i porównać różne cechy przedmiotów. Sesje/zajęcia z tego modułu są  niezwykle atrakcyjne z punktu widzenia młodszych dzieci (3-4 letnich) ponieważ dają im możliwość bezpośredniego określania cech przedmiotów poprzez dotyk, porównywania ich, dostrzegania relacji i tworzenia podstawowych pojęć. Sesje/zajęcia z tego modułu są  wstępem do modułu matematycznego.

Treści zawarte w sesjach/zajęciach zapewniają realizację wymagań opisanych w obszarach podstawy programowej.