Oferta programowa

„Nauka jest jak wieża, musisz ją budować krok po kroku”  ...
Od wielu lat nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr.16 im Ireny Kwintowej w Olsztynie realizowały elementy programu Dziecięca Matematyka prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej w oparciu o wiedzę zdobytą podczas warsztatów Matematyka I ( luty 2003), Matematyka II (marzec 2003) i Wspomaganie dzieci w rozwijaniu zdolności do skupiania uwagi i świadomego zapamiętywania (kwiecień 2005) oraz dostępne artykuły i literaturę.  Przedszkole Niepubliczne Szesnastka im. Ireny Kwintowej (od września 2007) kontynuowało metody i formy pracy w zakresie edukacji matematycznej. Rada pedagogiczna wzięła udział w warsztatach Badanie kompetencji do diagnozy matematycznej (grudzień 2009). Po warsztatach Rozpoznawanie uzdolnień matematycznych dzieci w przedszkolu i na początku nauki szkolnej w ramach nauczycielskiej diagnozy ( maj 2011)  przeprowadzonych przez p. Ewę Zielińską nauczycielki placówki włączyły się w badania nad uzdolnieniami matematycznymi przedszkolaków  i przeprowadziły diagnozę dzieci 5 i 6-letnich.  Otrzymane wyniki zmotywowały radę pedagogiczną do udziału we współorganizacji konferencji Dziecko uzdolnione matematycznie- diagnozowanie oraz wspieranie w rozwoju i edukacji (wrzesień 2011), udziału w konferencji Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej (listopad 2011) oraz zorganizowaniu kolejnych warsztatów dla n-li Wspieranie rozwoju i edukacji dzieci uzdolnionych matematycznie zgodnie z programem prof. Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej (grudzień 2011) i wykładu prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej dla rodziców i nauczycieli Matematycznie uzdolnione przedszkolaki w olsztyńskich przedszkolach (maj 2012).  Jednocześnie rada pedagogiczna dostrzegła celowość prowadzenia corocznie (od 2012 do chwili obecnej) diagnozy uzdolnień matematycznych przedszkolaków oraz rozwijania umiejętności dzieci nie tylko w codziennej pracy, ale także podczas zajęć koła matematycznego (2014-2016).  Nabywanie nowych umiejętności jest realizowane czynnościowo poprzez działanie i doświadczanie samych „uczniów”, na trzech poziomach uwzględniających możliwości dzieci słabych, przeciętnych i uzdolnionych.  Rada pedagogiczna Przedszkola Szesnastka bazując na dotychczasowych doświadczeniach oraz coraz większej wiedzy przekonana o słuszności rozwijania umiejętności matematycznych przedszkolaków wg koncepcji prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej podjęła decyzję o opracowaniu i wprowadzeniu w życie innowacji pedagogicznej MAŁY RACHMISTRZ (od września 2013 do czerwca 2016) oraz zorganizowaniu I konkursu matematycznego dla przedszkolaków ( maj 2014).  Dostęp do nowych wydawnictw literatury i artykułów autorek programu Dziecięca matematyka kolejne warsztaty i szkolenia – Praca z dzieckiem uzdolnionym matematycznie (luty 2014), Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier (wrzesień 2014), studia podyplomowe Matematycznie uzdolnione dzieci-diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja (trzech osób z rady pedagogicznej), kolejna diagnoza dzieci w roku szkolnym 2014/2015, przygotowania do II konkursu matematycznego to podstawa do dalszej pracy z  dziećmi w przedszkolu.  Od kilku lat nie tylko diagnozujemy umiejętności matematyczne naszych przedszkolaków ale też zajmujemy się pedagogizacją środowiska rodzinnego organizując: prezentacje, wykłady, zajęcia warsztatowe dla dzieci i rodziców, zapoznając z wynikami diagnozy uzdolnień, udostępniając artykuły i literaturę. Zajmując się praktycznym wdrażaniem i propagowaniem koncepcji prof., Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej nie zapominamy o słowach twórczyni programu zawartej w jednej z książek:  „ Liczenie jest dla dziecka sposobem na poznanie i porządkowanie tego, co je otacza. Dlatego dzieci  lubią popisywać się sprawnością w liczeniu. Liczą do stu, trzystu... i nie szkodzi, gdy pomylą kolejność liczebników, ważne, że liczą do utraty tchu.”                                                                                        opracowała:  Małgorzata Pacholczyk
Język angielski w grupach młodszych (I,II,III,IV) jest prowadzony w oparciu o program własny pt. „I`ll tell you a story”, z wykorzystaniem modułu Program literacki – Klucz do uczenia się, dla dzieci 3-4-letnich. Autorem programu jest Joanna Ciborowska. Wykorzystanie bajek w edukacji obcojęzycznej, skierowanej zwłaszcza do dzieci najmłodszych, pozwala im na naturalne przejście pomiędzy j. angielskim, a językiem ojczystym. Bajki, które są wykorzystywane na zajęciach j. angielskiego, równolegle są omawiane przez nauczycielki grupy, podczas zajęć z modułu literackiego,  w j. polskim. Znajomość bajek w języku ojczystym ułatwia dzieciom zrozumienie jej  w j. angielskim, przez co motywuje je do podejmowania różnorodnych aktywności związanych z bajkami. Stają się one dla nich funkcjonalne, naturalnym jest przechodzenie z języka ojczystego, na angielski i odwrotnie. Zawarte w bajkach zwroty i powiedzenia, pozwalają na naturalne opanowane podstawowych funkcji języka np. przedstawianie się, opowiadanie o tym, jak się czuję itp. Uczenie się języka obcego jest całościowe, naturalne i adekwatne do otaczającej dziecko rzeczywistości. Tylko wtedy jest ono efektywne i łatwe. Dziecko myśli bowiem w sposób funkcjonalny i używa języka, który jest dla niego zrozumiały, który wypływa z wewnętrznej potrzeby porozumiewania się. Prowadząca grupy młodsze: Joanna Ciborowska, absolwentka Studiów Podyplomowych Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego WM-ODN W naszym przedszkolu dzieci uczą się poprzez metodę zabawową, naturalną, komunikacyjną, ale głównie wykorzystywana jest metoda reagowania całym ciałem TPR (Total Physical Response),  która nacisk kładzie na rozumieniu języka i wykonywaniu poleceń. Nieodzownymi środkami są także gry dydaktyczne, rymowanki, historyjki obrazkowe, wierszyki, piosenki oraz kolorowe ilustracje (flashcards). Program zajęć języka angielskiego skupia się wokół następujących tematów: ja, mój dom, moja rodzina, kolory, owoce, warzywa, zabawki, zwierzęta (domowe, hodowlane, dzikie), środki transportu, zawody, pory roku, pogoda, pożywienie, części garderoby, części ciała, umiejętności ruchowe. Dzieci są także zapoznawane ze świętami i tradycjami typowymi dla krajów anglojęzycznych. Prowadząca grupy starsze: Martyna Wójcicka, absolwentka Wydziału Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim
"To, czy muzyka coś znaczy dla człowieka, czy dzięki niej nasze życie staje się bogatsze i szczęśliwsze, zależy w znacznym stopniu od wrażeń i przeżyć z dzieciństwa. Na moich zajęciach zawsze staram się o tym pamiętać. Za pomocą muzyki wzbogacam wyobraźnię i wrażliwość dzieci, otwieram na różne kultury i tradycje. Na rytmice poprzez muzykę przenosimy się nad morze, na leśną polankę lub w krainę baśni. Zajęcia rytmiczno-muzyczne rozwijają też umiejętności poraktyczne dzieci - śpiew, grę na instrumentach, sprawność ruchową, proste choreografie taneczne. Jednak najważniejszym zadaniem jest dostarczanie dzieciom radości płynącej z kontaktu z żywą muzyką." Prowadząca: Jolanta Podolak