O przedszkolu

Przedszkole istnieje od 1978r. Znajduje się na osiedlu Podleśna, w pobliżu Lasu Miejskiego, z dala od ruchliwych ulic. Początkowo placówka funkcjonowała jako przedszkole 5 oddziałowe. W związku z zaistniałymi potrzebami (duża liczba dzieci) od 01.10.1979r. zorganizowano jeszcze jeden oddział. Pierwszą dyrektorką była pani Teresa Mrówczyńska. Od roku 1988 funkcję tą sprawuje Jolanta Jastrzębska.
Ważnym zadaniem przedszkola było zacieśnianie więzów z najbliższym środowiskiem i tradycjami regionu. Jako efekt realizacji rozszerzonych treści z edukacji regionalnej. W czerwcu 1993r., podczas uroczystości 15 – lecia przedszkola, nadano placówce imię Ireny Kwintowej.
Irena Kwinto żyła w latach 1914 – 1981. Była związana z ziemią warmińsko – mazurską. Pisała utwory dla dzieci, które w dostępny i ciekawy sposób opowiadają o naszym regionie. Są bardzo cenne pod względem literackim, artystycznym i wychowawczym. Wiele jest w nich mądrości i dobroci, tak jak w słowach autorki zamieszczonych na tablicy pamiątkowej w holu przedszkola:

Jakże Wam stworzyć baśń,
Baśń najpiękniejszą, świetlaną.Pełną poezji i słońca,
W której rozkwita miłość
Jak kwiat co nigdy nie więdnie...?


Opracowany został program własny „Mój dom, moje przedszkole, moja szkoła, moje miasto, moja ojczyzna, moja Europa”. Cele programu słały się ważnymi zadaniami w planowaniu  pracy wychowawczej i dydaktycznej we wszystkich grupach wiekowych, na stałe weszły do realizacji. Grupy przyjęły nazwy znanych bohaterów z utworów patronki. W ten sposób dzieci lepiej zrozumiały baśnie i legendy Ireny Kwintowej.
Od tej pory: wycieczki po mieście i okolicy, uroczystość „Dni Ireny Kwintowej”, konkursy prac plastycznych na temat poznanych legend i baśni, występy dzieci związane z regionem, przygotowanie teatrzyku do wybranej baśni, zajęcia w kąciku regionalnym, zgaduj – zgadula dla dzieci najstarszych na temat wiedzy o regionie i twórczości pisarki – są stałymi punktami w każdym roku pracy. Program ukierunkowany jest na dziecko. Stwarza dzieciom możliwość kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, poznawania Małej Ojczyzny w odniesieniu do  wartości uniwersalnych: dobro, prawda i piękno. Nazwy gru zaczerpnięte zostały z baśni autorstwa naszej patronki. 
3- latki: grupa I - "Kaczuszki", grupa II - "Kasztanki"
4-latki: grupa III - "Bratki", grupa IV - "Łabędzie,
5-latki: grupa V - "Żabki", grupa VI - "Rybki",
6-latki: grupa VII - "Dzwoneczki", grupa VIII - "Gwiazdki".
Na podstawie diagnozy przeprowadzonej wśród członków społeczności  przedszkolnej za priorytetową od września 1996r. uznano tematykę związaną z edukacją zdrowotną.
Opracowano wstępny, oparty na założeniach i koncepcji Szkół Promujących Zdrowie program pracy na najbliższe 5 lat. Nawiązaliśmy współpracę ze szkołami promującymi zdrowie w naszym województwie i w kraju. Szczególnie dbamy o dobry klimat i poprawne relacje między dziećmi i nauczycielkami, rodzicami i sojusznikami przedszkola.
W latach 2003, 2006, 2010, 2012, 2015 otrzymaliśmy kolejne Certyfikaty Szkoły Promującej Zdrowie nadawane przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty. W roku 2018 otrzymaliśmy Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie. Co roku w wyniku wnikliwej diagnozy potrzeb, Zespół ds. Promocji i Edukacji Zdrowotnej we współpracy z rodzicami opracowuje plan wychowawczo – profilaktyczny, ukierunkowany na dziecko, jego potrzeby, wyrównywanie  szans edukacyjnych. Uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
Rada pedagogiczna ustawicznie doskonali umiejętności pracy z małym dzieckiem, pogłębia wiedzę, poszukuje coraz bardziej efektywnych sposobów i atrakcyjnych form pracy. W celu poprawy poczucia bezpieczeństwa dzieci, w przedszkolu analizuje się podejmowane działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb.
Przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe. Od 2005r. wdrożyliśmy innowacyjny program edukacyjny wychowania przedszkolnego „Klucz do uczenia się”, oparty na teorii Lwa Wygotskiego. Program tworzy prawidłowe warunki, aby umysły dzieci otworzyły się na wiedzę, żeby nauka stała się przyjemnością, a dzieci mogły rozwinąć swoją kreatywność.
Od 1.09.2007r. Jolanta Jastrzębska przekształciła Przedszkole Miejskie nr 16 im. Ireny Kwintowej na przedszkole niepubliczne, które po konsultacjach ze społecznością przedszkolną, przyjęło nazwę  Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej.
Obecnie przedszkole funkcjonuje jako placówka 8–oddziałowa. 
Oferta przedszkola jest modyfikowana, wzbogacana, dostosowana do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.  Obejmuje zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, logopedyczne i rytmiczne, zumbę, koncerty filharmonii, teatrzyki oraz dla rodziców indywidualne konsultacje z psychologiem, pedagogiem i logopedą.

Przedszkole realizując cele statutowe opracowało i wdrażyło dwie innowacje pedagogiczne:

1. MAŁY RACHMISTRZ - I.109/13, której autorkami są nauczycielki Beata Bokuniewicz, Jolanta Jastrzębska i Magda Wcisło. Realizowana jest w okresie od września 2013 do czerwca 2016 roku.

Niniejsza innowacja pedagogiczna została wprowadzona w celu rozbudzenia zaciekawienia i zainteresowań matematyką u dzieci od najmłodszych lat. Ukierunkowana jest na kształcenie nawyku logicznego myślenia poprzez spostrzeganie, określanie, klasyfikowanie przedmiotów czy zjawisk oraz stosunków zaistniałych między nimi, liczenia i rachowania. Dzięki pracy nowatorskimi metodami dostosowujemy edukacji matematycznej do możliwości dzieci - praca na trzech poziomachI. nnowacja ta oparta jest na koncepcji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Zakresem nowatorskich metod i form pracy edukacyjnej będą obejmuje wszystkie dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

2. Każdy wie, że w Szesnastce zdrowo i smacznie się je - I.3/14? Opracowana przez nauczycielki Beatę Białą, Jolantę Jastrzębską i Agnieszkę Jaworską. Realizowana jest w okresie od września 2013 do czerwca 2016 roku.

Wdrażana jest w celu kształtowania prawidłowych postaw prozdrowotnych oraz pogłębiania wiedzy na temat zdrowego odżywiania. Ukierunkowana jest na współpracę przedszkola i domu rodzinnego dziecka. Innowacja ta oparta jest na koncepcji Szkół Promujacych Zdrowie. Zakresem nowatorskich metod i form pracy edukacyjnej  objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola, rodzice oraz  pracownicy. Pogłębiamy wiedzę i doskonalimy swoje umiejętności z zakresu wdrażania naturalnej diety do codziennego jadłospisu na cyklicznych warsztatach organizowanych w naszej placówce. Współpracujemy w tym zakresie z dr Katarzyną Podbielską - propagatorem naturalnej diety i zdrowego stylu życia. Realizujemy również projekt ogólnopolski Zdrowy przedszkolak .org. Najbardziej skutecznym sposobem zachęcającym dzieci do jedzenia warzyw, owoców, zup, surówek, próbowania nowych potraw są organizowane cyklicznie Dni Owocowo-Warzywne. Bardzo cenna jest dla nas wymiana doświadczeń z rodzicami i dziadkami dzieci, którzy aktywnie włączają się w realizację naszego projektu. 

Na podstawie ewaluacji wyżej wymienionych projektów wysunęliśmy wnioski i rekomendacje, które są stałym elementem pracy wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej.

W roku szkolnym 2017/2018 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o realizacji nowego projketu innowacyjnego "Mali badacze". Autorami tego przedsięwzięcia są nauczycielki: Anna Bem, Monika Grabowska i Jolanta Jastrzębska.

Zadaniem tego projektu jest:

 1. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
   
 2. Współpraca z rodzicami w tworzeniu warunków umożliwiających rozwijanie aktywnej postawy badawczej przedszkolaków poprzez wielozmysłowe eksplorowanie świata przyrody.
   
 3. Podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych, aktywizujących metod i form z elementami obserwowania, doświadczania i eksperymentowania.

 


Cele projektu są następujące: 

 1. Kształtowanie aktywnej postawy badawczej u dzieci poprzez podejmowanie prób samodzielnego obserwowania, eksperymentowania, wielozmysłowego doświadczania i formułowania wniosków z podjętych działań badawczych.
 2. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia poprzez szukanie wzajemnego związku między dostrzeganymi obiektami i zjawiskami, porównywanie ich, uogólnianie, klasyfikowanie, rozumowanie.
 3. Rozbudzanie i zaspokajanie ciekawości oraz rozwijanie zainteresowań otaczającym światem  poprzez tworzenie warunków do rozumienia znaczenia nauki i techniki w życiu człowieka oraz poznawania sposobów ich wykorzystania.
 4. Korelowanie działań podejmowanych w ramach edukacji przyrodniczej       z edukacją zdrowotną, matematyczną, regionalną.
 5. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie nowatorskich metod      i form poznawania przyrody ożywionej i nieożywionej. 
 6. Włączenie rodziców do aktywnego udziału w realizacji zaplanowanych działań (m.in. prace domowe, wykorzystanie ich kompetencji, wspólne         z nimi stworzenie przedszkolnego lapidarium i ścieżki sensorycznej).

Ważnym działaniem tego projektu jest uatrakcyjnienie ogrodu przedszkolnego i zorganizowanie lapidarium, ścieżki sensorycznej w taki sposób, żeby ogród przedszkolnych dostarczał dzieciom naturalnej integracji sensorycznej.

 

 

Pliki do pobrania:

pdf

Statut

(191 kb)