Przedszkole Promujące Zdrowie

Opis stopnia akceptacji środowiska dla idei szkoły promującej zdrowie, w tym stopnia zaangażowania rady pedagogicznej. 

Minęły trzy lata od nadania Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie przez Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty. W roku szkolnym 2015/2016 Rada Pedagogiczna naszego Przedszkola złożyła wnosek o nadanie kolejnego certyfikatu. Rada Rodziców udzieliła nam rekomendacji.

Społeczność naszego Przedszkola zgadza się ze stwierdzeniem, że zdrowie jest dobrem największym. Szukając sposobów dbania o zdrowie w ujęciu holistycznym
w  1996 roku poznaliśmy ideę Szkoły Promującej Zdrowie. Od tego czasu edukacja
i promocja zdrowia na stałe została wpisana w koncepcję pracy naszego Przedszkola. Dbamy o zdrowy styl życia całej Społeczności Przedszkola. Priorytetem w naszej pracy jest dbanie o atmosferę sprzyjającą efektywnej współpracy na rzecz wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków. Nasze działania koncentrują się na edukacji motywującej dzieci pracowników i rodziców do dokonywania zdrowych  wyborów  w sprawie swego zdrowia, a także stylu życia, do odpowiedzialności za zdrowie własne, a także innych ludzi w swoim otoczeniu, a szczególnie dzieci.

„Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.”

Przyzwyczajenia, wiedza i nawyki nabyte w młodości, na pewno zadecydują
o późniejszych zachowaniach i stylu życia naszych wychowanków. Koncentrujemy się nad tym zadaniem rozwiązując problemy priorytetowe, wybrane na podstawie diagnozy potrzeb. Tak uczymy się pracować od ponad dwudziestu lat, nabierając coraz większego przekonania dla koncepcji Szkół Promujących Zdrowie.

 

Potwierdzeniem tego, że realizujemy cele Szkoły Promującej Zdrowie było otrzymanie Certyfikatów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie w latach: 2003, 2006, 2010, 2012.

 

Minęły kolejne trzy lata od otrzymaniu czwartego już Certyfikatu, dlatego chcemy podzielić się tym co robimy i w jaki sposób pracujemy oraz co z tego mamy, aby otrzymać akceptację dla naszych działań.

Każdego roku rodzice, którzy po raz pierwszy posyłają dzieci do naszego przedszkola zapoznawani są z koncepcją Szkoły Promującej Zdrowie. Z rozmów, ankiet, e-maili wiemy, że wielu rodziców dokonuje wyboru naszej placówki ze względu na realizację licznych projektów na rzecz zdrowego stylu życia.

Pracownicy uczestniczą w szkoleniach, na których uczą się zasad pracy, diagnozowania problemów priorytetowych, ewaluacji. Akceptacja naszej społeczności dla tej idei przejawia się w konkretnych działaniach w planowaniu i realizowaniu projektów na rzecz kształtowania postawy prozdrowotnej. Większość rodziców świadomie i chętnie uczestniczy w życiu naszej placówki, włączając się aktywnie w realizację innowacyjnych projektów. Wysoka frekwencja na uroczystościach, festynach, imprezach (podczas których promowane jest zdrowie),  świadczy o ich akceptacji. Rodzice wysoko oceniają ich poziom, czego dowodem są informacje zwrotne.  Pozyskujemy sojuszników, którzy włączają się lub pomagają
w realizacji naszych projektów.

       Szczególną rolę w realizowaniu zadań Przedszkolnego Zespołu Promocji i Edukacji Zdrowia pełni rada pedagogiczna. Wszystkie nauczycielki i pracownicy naszej placówki w pełni akceptują ideę Szkoły Promującej Zdrowie. Zespoły zadaniowe, realizujące cele wynikające z koncepcji naszego Przedszkola,  efektywnie współpracują z Zespołem (Zespół edukacji matematycznej, Zespół ds. wizerunku przedszkola, Zespół edukacji regionalnej, Zespół ewaluacyjny, Zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej). Efektywna współpraca pomiędzy zespołami podnosi jakość realizowanych działań, ich wysoką ocenę.    

Priorytetem wyboru naszego przedszkola przez rodziców, jest często świadomość tego, że dzieci będą się bawić i uczyć w warunkach sprzyjających ich prawidłowemu rozwojowi.

 

My nie zastanawiamy się czy pracować zgodnie z koncepcja Szkół Promujących Zdrowie. My po prostu tak pracujemy.