Przedszkole Promujące Zdrowie

 

Społeczność naszego Przedszkola zgadza się ze stwierdzeniem, że zdrowie jest dobrem największym. Szukając sposobów dbania o zdrowie w ujęciu holistycznym w  1996 roku Pracownicy Przedszkola Miejskiego Nr 16 im. Ireny Kwintowej w Olsztynie poznali ideę Szkoły Promującej Zdrowie. Od tego czasu edukacja i promocja zdrowia na stałe została wpisana w koncepcję pracy naszego Przedszkola. Dbamy o zdrowy styl życia całej Społeczności Przedszkola, również po jego przekształceniu w niepubliczne Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej w Olsztynie. Priorytetem w naszej pracy jest dbanie o atmosferę sprzyjającą efektywnej współpracy na rzecz wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków. Nasze działania koncentrują się na edukacji motywującej dzieci, pracowników i rodziców do dokonywania zdrowych  wyborów  w sprawie swojego stylu życia, do odpowiedzialności za zdrowie własne, a także innych ludzi w swoim otoczeniu, a szczególnie dzieci.

 

„Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.”

 

Przyzwyczajenia, wiedza i nawyki nabyte w młodości, na pewno zadecydują o późniejszych zachowaniach i stylu życia naszych wychowanków. Koncentrujemy się nad tym zadaniem rozwiązując problemy priorytetowe, wybrane na podstawie diagnozy potrzeb. Tak uczymy się pracować od ponad dwudziestu lat, nabierając coraz większego przekonania dla koncepcji Szkół Promujących Zdrowie.

Potwierdzeniem tego, że realizujemy cele Szkoły Promującej Zdrowie było otrzymanie Certyfikatów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie w latach: 2003, 2006, 2010, 2012, 2015.

Minęły kolejne trzy lata od otrzymaniu piątego już Certyfikatu, dlatego chcemy podzielić się tym co robimy i w jaki sposób pracujemy oraz co z tego mamy, aby otrzymać akceptację dla naszych działań.

Załączamy prezentacje szczegółowo ukazujące priorytety wszystkich zespołów zadaniowych.

Każdego roku rodzice, którzy po raz pierwszy posyłają dzieci do naszego przedszkola zapoznawani są z koncepcją Szkoły Promującej Zdrowie. Z rozmów, ankiet, e-maili wiemy, że wielu rodziców dokonuje wyboru naszej placówki ze względu na realizację licznych projektów na rzecz zdrowego stylu życia.

 

Pracownicy uczestniczą w szkoleniach, na których uczą się zasad pracy, diagnozowania problemów priorytetowych, ewaluacji. Akceptacja naszej społeczności dla tej idei przejawia się w konkretnych działaniach w planowaniu i realizowaniu projektów na rzecz kształtowania postawy prozdrowotnej. Większość rodziców świadomie i chętnie uczestniczy w życiu naszej placówki, włączając się aktywnie w realizację innowacyjnych projektów. Wysoka frekwencja na uroczystościach, festynach, imprezach (podczas których promowane jest zdrowie),  świadczy o ich akceptacji. Rodzice wysoko oceniają ich poziom, czego dowodem są informacje zwrotne.  Pozyskujemy sojuszników, którzy włączają się lub pomagają w realizacji naszych projektów.

 

Szczególną rolę w realizowaniu zadań Przedszkolnego Zespołu Promocji i Edukacji Zdrowia pełni rada pedagogiczna. Wszystkie nauczycielki i pracownicy naszej placówki w pełni akceptują ideę Przedszkola Promującego Zdrowie. Zespoły zadaniowe, realizujące cele wynikające z koncepcji naszego Przedszkola,  efektywnie współpracują z Zespołem (Zespół edukacji regionalnej,  Zespół wychowawczy i pomocy pedagogicznej, Zespół ds. wizerunku i promocji przedszkola, Zespół edukacji matematycznej, Zespół edukacji przyrodniczej). Efektywna współpraca pomiędzy zespołami podnosi jakość realizowanych działań, ich wysoką ocenę.   

 

Priorytetem wyboru naszego przedszkola przez rodziców, jest często świadomość tego, że dzieci będą się bawić i uczyć w warunkach sprzyjających ich prawidłowemu rozwojowi.

My nie zastanawiamy się czy pracować zgodnie z koncepcja Szkół Promujących Zdrowie. My po prostu tak pracujemy.

W 2017 roku zaistaniała możliwość  ubiegania się o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie. Rada pedagogiczna podjęła uchwałę o rozpoczęcie procedur. Zaakceptowali to również pracownicy niepedagogiczni oraz przedstawiciele rodziców. W kwietniu zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród pracowników, rodziców i dzieci 5-, 6-letnich. Następnie Zespół dokonał oceny poszczególnych wskaźników oraz wymaganych dokumentów. Przeprowadził obserwacje, wywiady i na tej podstawie wypełnione zostały arkusze zbiorcze i sporządzenie raportu końcowego z autoewaluacji.

9 maja 2018 roku na spotkaniu przedstawicieli społeczności przedszkola oraz zaproszonych gości z organizacji i instytucji współpracujących z Przedszkolem Szesnastka, przekazano informacje o wynikach autoewaluacji. Analiza wyników była wnikliwa i pomogła wyłonić problemy priorytetowe. Bardzo ważne były odpowiedzi rodziców i pracowników na pytania otwarte. Wyłonione problemy priorytetowe to:

  1. Niedostateczne umożliwianie rodzicom aktywnego udziału w planowaniu zadań z zakresu edukacji zdrowotnej.
  2. Niewystarczające umiejętności wychowawcze u niektórych rodziców i nauczycieli młodych stażem powodują bezradność w stawianiu granic i konsekwentnym wychowaniu dzieci.
  3. Niewystarczająca wiedza rodziców na temat skutków psychofizycznych przyprowadzania do przedszkola dziecka chorego.
  4. Zbyt mało zajęć dydaktycznych i zabaw organizowanych jest w ogrodzie przedszkolnym.
  5. Niewystarczająca wiedza nauczycieli i rodziców na temat stosowania w praktyce zasad bezpieczeństwa przez dzieci.
  6. Niedostateczne wykorzystanie aktywności dziadków na rzecz realizacji zadań z edukacji zdrowotnej w przedszkolu.


W najbliższym czasie rodzice i pracownicy wybiorą ich zdaniem najważniejszy problem priorytetowy na rok szkolny 2018/19.

Pliki do pobrania:

pdf

Poradnik Przedszkole Promujące Zdrowie

(6 769 kb)

ppt

Autoewaluacja

(4 275 kb)

pdf

Przedszkole Promujące Zdrowie prezentacja cz.1

(1 597 kb)

pdf

2

(5 709 kb)

pdf

3

(641 kb)

pdf

4

(3 423 kb)

pdf

5

(2 676 kb)

pdf

6

(10 028 kb)

pdf

7

(4 025 kb)